Conditions générales

1. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen ILUMEN BVBA en de KLANT, met inbegrip van alle opdrachten die ILUMEN voor de KLANT uitvoert. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van enige algemene of bijzondere voorwaarden van de KLANT uit, tenzij ILUMEN uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd met de toepassing ervan. Ondertekening door ILUMEN van de bestelbon van de KLANT houdt nooit een dergelijke uitdrukkelijke instemming in. Ongeacht tegenstrijdige bepalingen in bestelbonnen, contracten of andere documenten van ILUMEN, worden bestellingen uitsluitend geplaatst onder de hierna uiteengezette voorwaarden, tenzij de documenten bijzondere voorwaarden bevatten en deze uitdrukkelijk vermelden. Dergelijke bijzondere voorwaarden zijn enkel van toepassing op die specifieke bestelling en mogen nooit worden geïnterpreteerd als zijnde algemeen aanvaard. Mondelinge afspraken worden niet aanvaard. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Het toe te passen BTW-tarief wordt bepaald aan de hand van de door de KLANT verstrekte informatie. De KLANT is verantwoordelijk voor de toepassing van het juiste BTW-tarief. Indien wettelijk een ander tarief van toepassing is, zal het bedrag inclusief BTW dienovereenkomstig worden aangepast.

2. ILUMEN werkt enkel aan installaties die goedgekeurd zijn volgens het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). ILUMEN verklaart dat zij dit duidelijk kenbaar heeft gemaakt aan de KLANT en dat de KLANT heeft bevestigd dat de installatie voldoet aan de AREI-normen. ILUMEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien later wordt vastgesteld dat de installatie niet voldeed aan deze normen. Indien nodig kan en mag ILUMEN gespecialiseerde onderaannemers inschakelen om bepaalde werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid uit te voeren. Bijkomende kosten zullen dan in rekening worden gebracht.

3. Elke gebeurtenis die de uitvoering van de werken door ILUMEN tijdelijk of definitief onmogelijk maakt, wordt beschouwd als een dwangmaatregel en geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding door ILUMEN. De KLANT heeft niet het recht om een klacht in te dienen bij ILUMEN indien deze laatste de leverings- en installatietermijnen niet kan naleven ten gevolge van omstandigheden buiten haar wil (zoals weersomstandigheden, overmacht, laattijdige levering van door ILUMEN bestelde materialen of laattijdige betaling door de KLANT). ILUMEN zal in dergelijke omstandigheden niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

4.De KLANT zal ILUMEN minstens 24 uur op voorhand per e-mail of per post verwittigen indien het werk niet kan worden uitgevoerd ten gevolge van omstandigheden te wijten aan de KLANT. Het niet naleven van deze voorwaarde geeft ILUMEN het recht een forfaitaire schadevergoeding te eisen van €250,00.

5.Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging of de factuur, gebeuren alle betalingen netto contant op de maatschappelijke zetel van ILUMEN zonder enige korting. Het aanvaarden door ILUMEN van betalingsvoorwaarden en/of wissels zal nooit aanleiding geven tot schuldvernieuwing en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en van de hierna vermelde intresten en schadevergoedingen. Bij niet-betaling op de vervaldag is de KLANT een conventionele nalatigheidsintrest verschuldigd gelijk aan 10% op jaarbasis over het onbetaalde bedrag of, indien hoger, de intrest verschuldigd op grond van artikel 5 van de Wet ter voorkoming van betalingsachterstand (Wet Handelsverrichtingen). Bij gebreke van betaling op de vervaldag wordt het openstaande saldo van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 100,00, te vermeerderen met de incassokosten inclusief advocatenkosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet ter voorkoming van betalingsachterstand (Wet Handelstransacties). Elke laattijdige betaling of elke laattijdige nakoming van enige essentiële verplichting door de KLANT maakt het verschuldigde saldo van alle andere facturen, met inbegrip van deze die nog niet op vervaldag zijn, onmiddellijk opeisbaar. ILUMEN is gerechtigd tot schuldvergelijking en tot overdracht van schulden of vorderingen binnen haar groep van verbonden vennootschappen, met inbegrip van doch niet beperkt tot BVBA Futech. Voor zover nodig stemt de KLANT uitdrukkelijk in met deze regeling.

6. Bij annulering of verbreking van het contract door de KLANT later dan 24 uur na bestelling, behouden wij ons het recht voor om 30% van de contractuele prijs, de minimum vergoeding is steeds 500 EUR, te vorderen als verbrekingsvergoeding vermeerderd met de waarde van de reeds uitgevoerde en/of verschuldigde werkzaamheden aan de leveranciers van ILUMEN op het ogenblik van de annulering. Dit bedrag geldt als vergoeding voor de technische en administratieve voorbereiding en nazorg.

7.Onverminderd de artikels 1138, 1583 en 1788 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de geleverde goederen de exclusieve eigendom van ILUMEN tot ontvangst van de volledige betaling van alle bedragen die de KLANT haar verschuldigd is. De KLANT doet afstand van het recht van natrekking uit hoofde van het Burgerlijk Wetboek totdat hij alle aan ILUMEN verschuldigde bedragen volledig heeft betaald. De KLANT mag de goederen niet van rechtswege in eigendom overdragen of in pand geven of als waarborg of garantie gebruiken. Het risico verbonden aan de goederen gaat evenwel over op de KLANT op het ogenblik dat deze ter beschikking worden gesteld. De KLANT zal alle derden - met inbegrip van eventuele beslagleggende schuldeisers of zijn verhuurder die rechten kunnen uitoefenen op de goederen met name uit hoofde van hun opslag of installatie op een plaats die de KLANT huurt of betrekt anders dan in de hoedanigheid van eigenaar - ervan op de hoogte brengen dat de producten eigendom zijn en blijven van ILUMEN tot zij de volledige betaling van alle door de KLANT verschuldigde bedragen heeft ontvangen en, in geval van beslaglegging of andere maatregelen door derden, zal de KLANT ILUMEN hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen teneinde ILUMEN toe te laten haar rechten uit te oefenen. Het niet nakomen van deze verplichting door de KLANT geeft ILUMEN het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de goederen terug in bezit te nemen en de kosten van terugneming aan de KLANT aan te rekenen. Voor zover als nodig verleent de KLANT ILUMEN onherroepelijk en onvoorwaardelijk het recht van toegang tot de plaats waar de goederen zijn opgeslagen of geïnstalleerd. De KLANT staat in voor de goede bewaring en beveiliging van de geleverde goederen op de site. De KLANT is verantwoordelijk voor schade aan en verlies van materialen van ILUMEN aanwezig op de site. Voor al deze zaken zal de KLANT een passende verzekering afsluiten, ook tegen brand- en stormschade, telkens met ILUMEN als begunstigde van de verzekering.

8.Het risico verbonden aan de goederen gaat onmiddellijk over op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

9.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, werkt ILUMEN op basis van een inspanningsverbintenis en niet op basis van een resultaatsverbintenis. ILUMEN kan op geen enkel moment resultaat garanderen. In geval van een PV# installatie verklaren partijen zich ervan bewust te zijn dat de installatie vooraf een gebrek vertoont en dat de werkzaamheden van ILUMEN specifiek gericht zijn op het verhelpen daarvan en het verbeteren van de capaciteit.

10.Elke klacht van de KLANT dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de zeven dagen na de levering van de dienst of de levering van de producten die het voorwerp uitmaken van de klacht. De brief dient een nauwkeurige omschrijving te bevatten van de klacht en het verband dat bestaat met het specifieke door ILUMEN geleverde product. Na deze termijn verbeurt de KLANT elke verdere aanspraak tenzij hij aantoont dat de tekortkoming niet binnen de zeven dagen werd gekend. In dit laatste geval dient de KLANT de klacht per aangetekend schrijven in te dienen binnen de zeven dagen na kennisname van het gebrek en dient hij daarbij de klacht nauwkeurig te omschrijven en het tijdstip te vermelden waarop hij er kennis van heeft gekregen. Binnen diezelfde zeven dagen zullen de nodige stappen worden ondernomen om het gebrek zo snel mogelijk te verifiëren op kosten van de KLANT. ILUMEN zal deze verificaties aanvaarden en bijwonen op voorwaarde dat: A. zij hiervan tijdig (uiterlijk 48 uur voor de verificatie) per e-mail of aangetekend schrijven op de hoogte wordt gebracht; B. gebruik wordt gemaakt van een erkende gerechtsdeskundige. De KLANT is verplicht deze minnelijke procedure voor het oplossen van geschillen te volgen en af te ronden alvorens rechtsgeldig een beroep te kunnen doen op de rechter. Indien een klacht gegrond wordt verklaard is de aansprakelijkheid van ILUMEN beperkt tot de kosteloze vervanging of het herstel van de vastgestelde gebreken. ILUMEN is niet gehouden tot enige andere vergoeding waaronder maar niet beperkt tot indirecte schade. De verbintenissen aangegaan door ILUMEN zijn middelenverbintenissen. Geen enkele klacht van welke aard ook zal de KLANT ooit het recht geven de betaling van het geheel of gedeeltelijk gefactureerd bedrag op te schorten of uit te stellen.

11.Bij verbreking van de overeenkomst behoudt ILUMEN zich het recht voor het voorafbetaalde bedrag in te houden als vergoeding voor de administratieve en technische voorbereidingen voorafgaand aan het project.

12. ILUMEN biedt voor het product een garantie voor verborgen materiaal- en fabricagefouten van respectievelijk 2 jaar (KLANT-consument) en 1 jaar (KLANT-handelaar) vanaf de levering. Deze garantie is strikt beperkt tot verborgen gebreken aan het product zelf, met uitsluiting van onder meer, doch niet uitsluitend, gevolgschade en installatiekosten. A. De bewijslast van het bestaan van een verborgen gebrek aan het product ligt bij de KLANT. B. Indien aan de voorwaarden van deze garantie is voldaan, heeft ILUMEN het recht, naar eigen goeddunken: ofwel het product te vervangen, ofwel het product te herstellen, ofwel het product terug te nemen met creditering en terugbetaling van de overeenkomstige verkoopprijs aan de KLANT. Om de garantie in te roepen moet de KLANT onmiddellijk na ontdekking van het vermeende gebrek per aangetekend schrijven aan ILUMEN kennis geven. Bovendien is het inroepen van deze garantie enkel geldig indien het product in de originele verpakking naar ILUMEN wordt teruggestuurd en de aangebrachte verzegeling niet werd verbroken. In geval van onterecht beroep op deze garantie zal ILUMEN de bestede tijd aanrekenen ten belope van 50€ per kwartier, onverminderd het recht van ILUMEN om van de KLANT vergoeding te eisen voor alle andere kosten en uitgaven. De door ILUMEN verstrekte garantie is strikt beperkt tot het voorgaande. De KLANT doet hierbij uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om de ontbinding van het contract tussen partijen te vorderen. De naleving door ILUMEN van haar garantieverplichting op basis van de voormelde clausules geldt als enige en volledige schadevergoeding en wordt aldus door partijen erkend en aanvaard. Alle andere klachten, met inbegrip van de vergoeding van kosten van schade veroorzaakt door ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt aan de Klant of aan derden, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie. Bovendien is de garantie niet van toepassing wanneer de gebreken veroorzaakt zijn door normale slijtage, defecten, nalatigheid of het foutief, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het product door de KLANT of derden, de instructies van ILUMEN niet werden opgevolgd, het product werd onderhouden of aangepast door derden, het product werd onderhouden of hersteld met materiaal of vervangingsonderdelen die niet vooraf door ILUMEN werden erkend en goedgekeurd. Bovendien is de voorgaande garantie alleen geldig als het product werd gebruikt met randapparatuur en accessoires die door Ilumen zijn erkend. Andere toegevoegde onderdelen die niet schriftelijk door Ilumen zijn goedgekeurd, leiden tot uitsluiting van deze garantie.

13.ILUMEN aanvaardt geen aansprakelijkheid en is niet gehouden tot het vergoeden van schade wegens te late levering of te late uitvoering van diensten. ILUMEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkochte goederen die niet beantwoorden aan het doel van de KLANT. De garantie sluit software- en virusproblemen uit. De garantie dekt geen software die niet door ILUMEN is ontwikkeld. Door ILUMEN of de fabrikant verzegelde onderdelen en/of systemen vallen niet onder de garantie indien de verzegeling is beschadigd of verwijderd. De garantie vervalt indien herstellingen worden uitgevoerd door een leek of indien de goederen op een verkeerde manier worden gebruikt. Toestellen die defect raken door verkeerd gebruik of door gebruik in een vochtige of stoffige omgeving, vallen niet onder de garantie.

14.De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg. Partijen zullen in dat geval het nietige beding vervangen door een geldig beding dat, binnen de wettelijke grenzen, dezelfde werking heeft als het nietige beding.

15.Alle overeenkomsten van en tussen ILUMEN en haar KLANT worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van internationale verdragen, met inbegrip van het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen ILUMEN en haar afnemers. ILUMEN behoudt zich evenwel het recht voor om de zaak aanhangig te maken in het gerechtelijk arrondissement van de woon- of zetelplaats van de contractant. Deze bepaling is ook van toepassing op contracten met partijen die onder het EU-recht vallen, in overeenstemming met de EEX-verordening. Wissels zullen geen schuldvernieuwing veroorzaken noch afbreuk doen aan deze forumclausule, zelfs indien de KLANT elders verblijft.
6. En cas d'annulation ou de résiliation du contrat par le CLIENT plus de 24 heures après la commande, nous nous réservons le droit de réclamer 30% du prix contractuel, le minimum étant toujours de 500 EUR, à titre de frais d'annulation plus la valeur des travaux déjà effectués et/ou dus aux fournisseurs d'ILUMEN au moment de l'annulation. Ce montant constitue une compensation pour les préparatifs techniques et administratifs et le suivi.

Nonobstant les articles 1138, 1583 et 1788 du Code civil, les marchandises livrées restent la propriété exclusive d'ILUMEN jusqu'à la réception du paiement intégral de toutes les sommes qui lui sont dues par le CLIENT. Le CLIENT renonce au droit d'accession prévu par le Code civil jusqu'à ce qu'il ait payé intégralement toutes les sommes dues à ILUMEN. Le CLIENT ne peut légalement transférer la propriété des marchandises, ni les mettre en gage ou les utiliser à titre de sûreté ou de garantie. Toutefois, le risque attaché aux marchandises est transféré au CLIENT au moment de leur mise à disposition. Le CLIENT informera tous les tiers - y compris les créanciers saisissants ou son bailleur qui pourraient exercer des droits sur les biens notamment en raison de leur stockage ou de leur installation dans un lieu que le CLIENT loue ou occupe autrement qu'en qualité de propriétaire - que les produits sont et resteront la propriété d'ILUMEN jusqu'au paiement intégral de toutes les sommes dues par le CLIENT et, en cas de saisie ou d'autres mesures par des tiers, le CLIENT informera immédiatement ILUMEN pour lui permettre d'exercer ses droits. En cas de non-respect de cette obligation par le CLIENT, ILUMEN a le droit de reprendre possession des marchandises sans préavis et de facturer les frais de reprise au CLIENT. Dans la mesure où cela est nécessaire, le CLIENT accorde irrévocablement et inconditionnellement à ILUMEN le droit d'accès au lieu où les marchandises sont stockées ou installées. Le CLIENT doit veiller au bon stockage et à la sécurité des marchandises livrées sur le site. Le CLIENT est responsable des dommages et de la perte des matériels d'ILUMEN présents sur le site. Pour toutes ces questions, le CLIENT doit contracter une assurance appropriée, également contre les dommages causés par le feu et les tempêtes, en désignant ILUMEN comme bénéficiaire de l'assurance.

8.Le transfert des risques liés aux marchandises s'effectue immédiatement au moment de la conclusion de la vente.

9. sauf accord écrit contraire, ILUMEN travaillera dans le cadre d'un accord consistant à exercer ses meilleurs efforts et non d'un accord visant à obtenir des résultats. ILUMEN ne peut garantir les résultats à aucun moment. Dans le cas d'une installation PV#, les parties déclarent être conscientes que l'installation présente un défaut préalable et que le travail d'ILUMEN vise spécifiquement à le corriger et à améliorer la capacité.

10.toute réclamation du CLIENT doit être faite par lettre recommandée dans les sept jours de la fourniture du service ou de la livraison des produits faisant l'objet de la réclamation. La lettre doit décrire avec précision la plainte et le lien qui existe avec le produit spécifique livré par ILUMEN. Passé ce délai, le CLIENT perd toute autre prétention, à moins qu'il ne démontre que le défaut n'était pas connu dans les sept jours. Dans ce dernier cas, le CLIENT doit soumettre la plainte par lettre recommandée dans les sept jours suivant la date à laquelle il a pris connaissance du manquement, en décrivant précisément la plainte et en indiquant le moment où il en a pris connaissance. Dans ces mêmes sept jours, les mesures nécessaires seront prises pour vérifier la défectuosité dans les meilleurs délais, aux frais du CLIENT. ILUMEN accepte et assiste à ces vérifications à condition que : A.il en est informé en temps utile (au plus tard 48 heures avant la vérification) par e-mail ou par lettre recommandée ; B. il est fait appel à un expert judiciaire agréé. Le CLIENT a l'obligation de suivre et de mener à bien cette procédure amiable de résolution des litiges avant de pouvoir valablement recourir aux tribunaux. Si une plainte est jugée légitime, la responsabilité d'ILUMEN sera limitée au remplacement gratuit ou à la réparation des défauts identifiés. ILUMEN n'est pas tenu de fournir une compensation pour toute autre chose, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages indirects. Les engagements pris par ILUMEN sont des engagements de moyens. Aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne donnera jamais au CLIENT le droit de suspendre ou de différer le paiement de tout ou partie du montant facturé.

Si l'accord est rompu, ILUMEN se réserve le droit de conserver le montant payé d'avance à titre de compensation pour les préparatifs administratifs et techniques préalables au projet.

12. ILUMEN accorde une garantie pour les défauts cachés de matériel et de fabrication du produit de 2 ans (CLIENT-consommateur) et 1 an respectivement (CLIENT-commerçant) à compter de la livraison. Cette garantie est strictement limitée aux défauts cachés du produit lui-même, à l'exclusion, entre autres, mais pas exclusivement, des dommages indirects et des frais d'installation. A. La charge de la preuve de l'existence d'un vice caché du produit incombe au CLIENT. B. Si les conditions de cette garantie ont été respectées, ILUMEN a le droit, à sa discrétion : soit de remplacer le produit, soit de réparer le produit, soit de reprendre le produit avec crédit et remboursement du prix de vente correspondant au CLIENT. Pour faire jouer la garantie, le CLIENT doit notifier immédiatement le défaut allégué après sa découverte par lettre recommandée à ILUMEN. En outre, l'invocation de cette garantie n'est valable que si le produit est renvoyé à ILUMEN dans son emballage d'origine et que le sceau appliqué n'a pas été brisé. En cas de mise en jeu injustifiée de cette garantie, ILUMEN facturera le temps passé à hauteur de 50 € par quart d'heure, sans préjudice du droit d'ILUMEN de réclamer au CLIENT une indemnisation pour tous les autres frais et dépenses. La garantie fournie par ILUMEN est strictement limitée à ce qui précède. Le CLIENT renonce expressément à la possibilité de demander la résiliation du contrat entre les parties. Le respect par ILUMEN de son obligation de garantie basée sur les clauses susmentionnées s'applique comme seul et entier dommage et est donc reconnu et accepté par les parties. Toutes les autres réclamations, y compris l'indemnisation des coûts des dommages causés par des accidents, des dommages aux biens meubles ou immeubles, causés directement ou indirectement au Client ou à des tiers, sont explicitement exclues de cette garantie. En outre, la garantie n'est pas applicable lorsque les défauts sont causés par l'usure normale, les défauts, la négligence ou l'utilisation incorrecte, imprudente ou inexperte du produit par le CLIENT ou des tiers, les instructions d'ILUMEN n'ont pas été suivies, le produit a été entretenu ou modifié par des tiers, le produit a été entretenu ou réparé avec du matériel ou des pièces de rechange non reconnus et approuvés au préalable par ILUMEN. En outre, la garantie précédente n'est valable que si le produit a été utilisé avec des équipements périphériques et des accessoires reconnus par Ilumen. Tout autre composant ajouté qui n'a pas été approuvé par écrit par Ilumen entraîne l'exclusion de cette garantie.

ILUMEN n'accepte aucune responsabilité et n'est pas tenu de fournir une compensation pour les dommages résultant d'une livraison ou d'une exécution tardive des services. ILUMEN ne peut être tenu responsable des marchandises vendues qui ne répondent pas à l'objectif du CLIENT. La garantie exclut les problèmes de logiciels et de virus. La garantie ne couvre pas les logiciels non développés par ILUMEN. Les pièces et/ou systèmes scellés par ILUMEN ou le fabricant ne sont pas couverts par la garantie si le sceau a été endommagé ou retiré. La garantie est annulée si les réparations sont effectuées par un profane ou si les marchandises sont utilisées de manière incorrecte. Les appareils qui deviennent défectueux en raison de leur utilisation incorrecte ou de leur utilisation dans un environnement humide ou poussiéreux ne sont pas couverts par la garantie.

14. la nullité de l'une des clauses des présentes conditions générales n'annule pas la convention. Dans ce cas, les parties doivent remplacer la clause annulée par une clause valable qui, dans les limites légales, a le même effet que la clause annulée.

Tous les contrats conclus entre ILUMEN et son CLIENT sont régis exclusivement par le droit belge. L'application des conventions internationales, y compris la Convention de Vienne sur les ventes, est expressément exclue.

16. les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Hasselt sont seuls compétents pour connaître des litiges entre ILUMEN et ses clients. Toutefois, ILUMEN se réserve le droit d'engager une procédure dans l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence ou du siège social de la partie contractante. Cette stipulation s'applique également aux contrats avec des parties soumises au droit de l'UE, conformément au règlement EEX. Les lettres de change n'entraînent pas le renouvellement de la dette et ne portent pas atteinte à la présente clause de for, même si le CLIENT réside ailleurs.

Prenons contact.

icône de localisation

Nous joindre

Ambachtsstraat 19, Poort West-Limburg 1060

B-3980 Tessenderlo | Belgique
icône en émail

Envoyez-nous un courriel

Icône d'appel

Appelez-nous

Belgique
+32 (0) 800 82 061

Autres pays :
+32 13 22 02 00

50000

Installation de maisons intelligentes.

23

Partenaires d'iLumen

9+

Des années d'énergie verte

5

Prix et 3 nominations supplémentaires pour des solutions énergétiques innovantes
projets de gestion de l'énergie

XXX

Projets de gestion de l'énergie en entreprise
icône du globe

40

Pays avec des produits iLumen.
En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser son utilisation et de contribuer à nos efforts de marketing. Consultez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.